#290 | Soviet Innerness
Hotel's Restaurant / Pitsunda - Abkhazia