#406 | Soviet Innerness
Kolkhoz / Semeni - Moldova